31. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 29.06.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-5/2018-1

Datum: 28.6.2018

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

31. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 12. julija 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje

2. Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3. Informacija o ureditvi dela atrija Dvorca Lanthieri (poročevalka: Saša Dobričić)

4. Slikanje starega gradu (poročevalec: Ivan Princes)

5. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalka: Brigita Habjan Štolfa)

6. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

7. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (poročevalka: Majda Sever)

8. Analiza stanja in trendov na področju poselitve in kriteriji za oceno sprejemljivosti pobud pri pripravi SD OPN7 Vipava (poročevalec: Rafael Bizjak)

9. Informacija o Izhodiščih za pripravo sprememb in dopolnitev SD OPN7 Vipava (poročevalec: Rafael Bizjak)

10. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 1. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

11. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 1. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

12. Vprašanja in pobude svetnikov

13. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami (poročevalka: Majda Sever)

14. Rebalans proračuna Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

15. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (poročevalec: Mitja Volk)

16. Sklep o prodaji parc. št. 1496/20 in 1496/21 k.o. Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- prof. dr. Saša Dobričić, Univerza v Novi Gorici, k 3. točki

- prof. dr. Danilo Zavrtaniku, Univerza v Novi Gorici, k 3. točki

- g. Matej Plešnar, Dezis d.o.o. Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, direktorica Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Mateja Bandelj, računovodkinja Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Daša Krašna, predsednica Sveta zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 5. točki

- g. Alojz Ambrožič, predstavnik Občine Vipava v Svetu zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 6. in 7. točki

- g. Rafael Bizjak, Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak s.p., k 8., 9., 10. in 11. točki