31. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava (ponovni sklic) (seja je prestavljena na 30. 8. 2018)

datum: 14.08.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-5/2018-2

Datum: 9.8.2018

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), ponovno sklicujem

 

31. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 23. avgusta 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava - ker je bilo prejetih več opravičil odsotnosti, je seja prestavljena na četrtek, 30. avgusta 2018, ob 17. uri.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje

2. Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3. Slikanje starega gradu (poročevalec: Ivan Princes)

4. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalka: Brigita Habjan Štolfa)

5. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

6. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

7. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (poročevalka: Majda Sever)

8. Vprašanja in pobude svetnikov

9. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami (poročevalka: Majda Sever)

10. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (poročevalka: Helena Kobal)

11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava (poročevalka: Nadja Kobal Malavašič)

12. Rebalans proračuna Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

13. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (poročevalec: Mitja Volk)

14. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva (predsedovanja) v Komisiji za investicije (poročevalec: Mitja Volk)

15. Sklep o imenovanju predsednika (predsednice) Komisije za investicije (poročevalec: Mitja Volk)

16. Sklep o prodaji parc. št. 1496/20 in 1496/21 k.o. Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- g. Matej Plešnar, Dezis d.o.o. Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, direktorica Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Mateja Bandelj, računovodkinja Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Daša Krašna, predsednica Sveta zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 4. točki

- g. Alojz Ambrožič, predstavnik Občine Vipava v Svetu zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 5., 6. in 7. točki