32. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 13.09.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-6/2018-1

Datum: 12.9.2018

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

32. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 27. septembra 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 31. redne seje

2. Poročilo o izvajanju sklepov  31. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3. Informacija o ureditvi dela atrija Dvorca Lanthieri (poročevalec: Danilo Zavrtanik)

4. Vprašanja in pobude svetnikov

5. Rebalans proračuna Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

6. Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2018 (poročevalka: Silvana Vitežnik)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- prof. dr. Danilo Zavrtaniku, Univerza v Novi Gorici, k 3. točki