1., konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 30.11.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-7/2018-1

Datum: 29.11.2018

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

1., konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 13. 12. 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana,

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta,

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,

6. Slavnostna prisega in nagovor župana,

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Novoizvoljeni člani sveta in župan se izkažejo s potrdilom Občinske volilne komisije in osebnim dokumentom.

Svetniki naj na seji predložijo predloge za sestavo mandatne komisije in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisiji imata lahko enako sestavo (sestavljajo ju člani občinskega sveta).

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Priloge:

- Statut Občine Vipava

- Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava

- Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 18. novembra 2018

- Predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda

- Obrazec - Podatki o članu občinskega sveta

- Obrazec - Izjava o statusu prejemnika dohodka

 

Vabljeni:

- Občinska volilna komisija