3. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.02.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-2/2019-1

Datum: 14.2.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 28. februarja 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. dopisne seje

2. Poročilo o izvajanju sklepov  2. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

4. Vprašanja in pobude svetnikov

5. Informacija o uskladitvi meja občin (poročevalec: Božidar Lavrenčič)

6. Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)

7. Proračun Občine Vipava za leto 2019, 1. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Silvana Vitežnik)

8. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2019, 1. obravnava  (poročevalca: Goran Kodelja in Silvana Vitežnik)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki