4. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 25.03.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-4/2019-1

Datum: 14.3.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 28. 3. 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  3. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2018 na območju občine Vipava (poročevalec: Marko Terbovšek)

4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2018 (poročevalec: Tadej Mori)

5. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Vipava za leto 2018 (poročevalec: Goran Kodelja)

6. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 1. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

7. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 1 obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

8. Vprašanja in pobude svetnikov

9. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2019, 2. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Silvana Vitežnik)

10. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2019, 2. obravnava  (poročevalca: Goran Kodelja in Silvana Vitežnik)

11. Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2019 (poročevalka: Majda Sever)

12. Sklepi o potrditvi predloga spremembe občinske meje s sosednjo občino (poročevalec: Božidar Lavrenčič)

a) Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Vipava in občino Ajdovščina

b) Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Vipava in občino Sežana

c) Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Vipava in občino Komen

d) Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Vipava in občino Divača

13. Seznanitev s Sklepom o potrditvi cen RCERO Ljubljana (poročevalec: Jože Papež)

14. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 2579/1 in 2948/1 k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

15. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 2498/7 k.o. Podraga (poročevalec: Martin Čibej)

16. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 37/1, 37/2 in 37/3 k.o. Lože (poročevalec: Martin Čibej)

17. Sklep o določitvi cenika zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2019 (poročevalec: Martin Čibej)

18. Sklep o določitvi cenika najemnin za nekmetijska zemljišča za leto 2019 (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo (gradivo za tč.1: Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- g. Marko Terbovšek, Policijska postaja Ajdovščina, k 3. točki

- g. Tadej Mori, Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, k 4. točki

- g. Rafael Bizjak, Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak s.p., k 6. in 7. točki