Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.04.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-5/2019-1

Datum: 11.4.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 25. 4. 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročila javnih zavodov in podjetij ter soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih podjetji, oz. zavodov)

  - Lekarna Ajdovščina

  - Zdravstveni dom Ajdovščina

  - Lavričeva knjižnica Ajdovščina

  - Otroški vrtec Ajdovščina

  - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

  - Osnovna šola Draga Bajca Vipava

  - Razvojna agencija ROD Ajdovščina

  - Zavod za turizem Trg Vipava

4. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

5. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 1. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

6. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 1. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

7. Vprašanja in pobude svetnikov

8. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018 (poročevalka: Silvana Vitežnik)

9. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Martin Čibej)

10. Soglasje k prodaji nepremičnin parc. št. *84/1 in *82 k.o. 2403 Goče (poročevalec: Martin Čibej)

11. Soglasje k menjavi nepremičnin parc. št. 252/73 in 252/9 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalec: Martin Čibej)

12. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1525/5 in 1517/5 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalec: Martin Čibej)

13. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1493/8, 1493/9 in 1493/10 k.o. 2402 Lože (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Boža Ferfolja, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 3. točki

- g. Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 3. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Maja Hladnik, Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. točki

- mag. Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Barbara Štravs, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 4. točki

- g. Rafael Bizjak, Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak s.p., k 5. in 6. točki