5. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.04.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-5/2019-1

Datum: 11.4.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 25. 4. 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročila javnih zavodov in podjetij ter soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih podjetji, oz. zavodov)

  - Lekarna Ajdovščina

  - Zdravstveni dom Ajdovščina

  - Lavričeva knjižnica Ajdovščina

  - Otroški vrtec Ajdovščina

  - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

  - Osnovna šola Draga Bajca Vipava

  - Razvojna agencija ROD Ajdovščina

  - Zavod za turizem Trg Vipava

4. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

5. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 1. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

6. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 1. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

7. Vprašanja in pobude svetnikov

8. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018 (poročevalka: Silvana Vitežnik)

9. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Martin Čibej)

10. Soglasje k prodaji nepremičnin parc. št. *84/1 in *82 k.o. 2403 Goče (poročevalec: Martin Čibej)

11. Soglasje k menjavi nepremičnin parc. št. 252/73 in 252/9 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalec: Martin Čibej)

12. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1525/5 in 1517/5 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalec: Martin Čibej)

13. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1493/8, 1493/9 in 1493/10 k.o. 2402 Lože (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Boža Ferfolja, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 3. točki

- g. Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 3. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Maja Hladnik, Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. točki

- mag. Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Barbara Štravs, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 4. točki

- g. Rafael Bizjak, Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak s.p., k 5. in 6. točki