Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11

6. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.05.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-6/2019-1

Datum: 9.5.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 23. 5. 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročila javnih zavodov in podjetij (poročevalci: predstavniki javnih podjetji, oz. zavodov)

     - Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

4. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

5. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

6. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 2. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

7. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 2. obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)

8. Sklep o cenah komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)

     - Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo

     - Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda

     - Sklep o cenah ravnanja z odpadki

     - Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

9. Sklep o subvencioniranih cenah omrežnin za čiščenje odpadnih voda (poročevalec: Egon Stopar)

10. Vprašanja in pobude svetnikov

11. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 (poročevalka: Nadja Kobal Malavašič)

12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Martin Čibej)

13. Sklep o soglasju k razrešitvi direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)

14. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo 

Sejno gradivo-NAKNADNO:

- gradivo za tč. 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

- dopolnitev gradiva za tč. 2. Poročilo o izvajanju sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- mag. Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 4., 5., 8. in 9. točki

- g. Rafael Bizjak, pooblaščeni občinski urbanist, k 6. in 7. točki