7. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.06.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-7/2019-1

Datum: 6.6.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 20. junija 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

4. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

5. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina za šolsko leto 2019/2020 (poročevalka: Alenka Močnik)

6. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina (poročevalka: Majda Sever)

7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2019/2020 (poročevalka: Mojca Pev)

8. Vprašanja in pobude svetnikov

9. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 3. točki

- g. Janez Furlan, Občina Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Silvana Kodrič, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina k 5. in 6. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 7. točki