8. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 09.09.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

OBČINSKI SVET

 

Številka: 0321-9/2019-1

Datum: 5.9.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 19. septembra 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. redne in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  7. redne in 2. dopisne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Vprašanja in pobude svetnikov

4. Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)

5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)

6. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vipava  (poročevalec: Martin Čibej)

7. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. *115 k.o. 2398 Erzelj  (poročevalec: Martin Čibej)

8. Sklep o soglasju k menjavi nepremičnin parc. št. 3030/2 in *254 k.o. 2405 Podnanos (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.