Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4

8. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 09.09.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

OBČINSKI SVET

 

Številka: 0321-9/2019-1

Datum: 5.9.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 19. septembra 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. redne in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  7. redne in 2. dopisne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Vprašanja in pobude svetnikov

4. Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)

5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)

6. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vipava  (poročevalec: Martin Čibej)

7. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. *115 k.o. 2398 Erzelj  (poročevalec: Martin Čibej)

8. Sklep o soglasju k menjavi nepremičnin parc. št. 3030/2 in *254 k.o. 2405 Podnanos (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.