9. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 18.10.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-10/2019-1

Datum: 10.10.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 24. oktobra 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  8. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročilo o opravljenem nadzoru Poslovanje zavoda za turizem trg Vipava v letu 2018 (poročevalec: Jožko Žgur)

4. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključni račun Občine Vipava za leto 2018 (poročevalka: Meta Mržek)

5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občina Vipava,1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

6. Vprašanja in pobude svetnikov

7. Soglasje k ordinacijskem času dispanzerja za ženske (poročevalka: Majda Sever)

8. Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov v svet zavoda Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)

9. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v svet zavoda Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)

10. Sklep o odvzemu statusa  javnega dobra parc. št. 1820/2 k.o. 2378  Vrhpolje (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo (prvi del)

Sejno gradivo (drugi del)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- člani Nadzornega odbora Občine Vipava, k 3. in 4. točki

- g. Rafael Bizjak, občinski urbanist, k 5. točki