11. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.12.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-12/2019-1

Datum: 5.12.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 19. decembra 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Vprašanja in pobude svetnikov

4. Sklep o izstopu Občine Vipava iz Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalec: Goran Kodelja)

5. Sklep o prenehanju sklepa o subvencioniranih cenah omrežnin za čiščenje odpadnih voda (poročevalec: Goran Kodelja)

6. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020, 1. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Goran Troha Žvokelj)

7. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2020, 1. obravnava (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)

8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava (poročevalca: Goran Kodelja in Vida Babič)

  a)Nakup nepremičnine parc. št. 1960/26 k.o. 2401 Vipava

  b)Menjava in prodaja nepremičnin parc. št.  2579/2, 2579/4, 248/5 in 2945/4 k.o. 2401 Vipava

  c)Menjava nepremičnin parc. št. 1820/2 in 1056/3 k.o. Vrhpolje

  d)Menjava nepremičnin parc. št. 1493/9, 117/18  in 117/16 k.o. Lože

  e)Menjava nepremičnin parc. št. 1493/8 in 116/7 k.o. Lože

  f)Menjava nepremičnin parc. št. 37/1, 37/2, 37/3 in 38/1 k.o. Lože

  g)Menjava nepremičnin parc. št. *115 in 311/2 k.o. Erzelj

  h)Menjava nepremičnin parc. št. 2498/7 in 1458/5 k.o. Podraga

  i)Menjava nepremičnin parc. št. 3099/8, 2083/2, 2083/4, 22051/10 in 3008/4 k.o. Podnanos

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.