Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17

12. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.01.2020

kategorija: Občinski svet

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-1/2020-1

Datum: 9.1.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 23. januarja 2020 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  11. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih (poročevalci: predstavniki Nadzornega odbora):

- Graditev komunalne infrastrukture - Kanalizacija Slap 1. faza

- Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava

4. Vprašanja in pobude svetnikov

5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020, 2. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Goran Troha Žvokelj)

6. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2020, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

7. Lokalni program za kulturo 2020-2024 v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

8. Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2020 (poročevalka: Majda Sever)

9. Sprememba pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

10. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na  področju družbenih dejavnosti v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov javnih zavodov (poročevalec: Martin Čibej)

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Zavod za turizem Trg Vipava

12. Imenovanje predstavnikov uporabnikov v svete zavodov javnih zavodov (poročevalec: Martin Čibej)

- Zavod za turizem Trg Vipava

 

Sejno gradivo

Sejno gradivo (dopolnitev)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

 

Vabljeni:

- člani Nadzornega odbora k 3. točki dnevnega reda