12. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.01.2020

kategorija: Občinski svet

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-1/2020-1

Datum: 9.1.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 23. januarja 2020 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  11. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih (poročevalci: predstavniki Nadzornega odbora):

- Graditev komunalne infrastrukture - Kanalizacija Slap 1. faza

- Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava

4. Vprašanja in pobude svetnikov

5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020, 2. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Goran Troha Žvokelj)

6. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2020, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

7. Lokalni program za kulturo 2020-2024 v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

8. Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2020 (poročevalka: Majda Sever)

9. Sprememba pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

10. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na  področju družbenih dejavnosti v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov javnih zavodov (poročevalec: Martin Čibej)

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Zavod za turizem Trg Vipava

12. Imenovanje predstavnikov uporabnikov v svete zavodov javnih zavodov (poročevalec: Martin Čibej)

- Zavod za turizem Trg Vipava

 

Sejno gradivo

Sejno gradivo (dopolnitev)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

 

Vabljeni:

- člani Nadzornega odbora k 3. točki dnevnega reda