13. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.02.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-2/2020-1

Datum: 5.2.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 20. februarja 2020 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  12. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročilo o delu Medobčinske uprave Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina  za leto  2019 (poročevalec: Tadej Mori)

4. Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2019 na območju občine Vipava (poročevalec: Marko Terbovšek)

5. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)

6. Strateški načrt za krepitev zdravja (poročevalec: Egon Stopar)

7. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalka: Brigita Habjan Štolfa)

8. Vprašanja in pobude svetnikov

9. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

10. Odlok o spremembi Odloka o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v občini Vipava, skrajšani postopek (poročevalec: Martin Čibej)

11. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

12. Soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - prodaja dela parc. št. 2928/1 k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- g. Tadej Mori, Medobčinska uprava občin, k 3. točki

- g. Marko Terbovšek - Policijska postaja Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 6. točki

- mag. Egon Stopar, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 7. točki