Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17

13. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.02.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-2/2020-1

Datum: 5.2.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 20. februarja 2020 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  12. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročilo o delu Medobčinske uprave Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina  za leto  2019 (poročevalec: Tadej Mori)

4. Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2019 na območju občine Vipava (poročevalec: Marko Terbovšek)

5. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)

6. Strateški načrt za krepitev zdravja (poročevalec: Egon Stopar)

7. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalka: Brigita Habjan Štolfa)

8. Vprašanja in pobude svetnikov

9. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

10. Odlok o spremembi Odloka o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v občini Vipava, skrajšani postopek (poročevalec: Martin Čibej)

11. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

12. Soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - prodaja dela parc. št. 2928/1 k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- g. Tadej Mori, Medobčinska uprava občin, k 3. točki

- g. Marko Terbovšek - Policijska postaja Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 6. točki

- mag. Egon Stopar, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 7. točki