Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5

14. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 12.05.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-4/2020-1

Datum: 7.5.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, 21. maja 2020 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. Poročilo o izvajanju sklepov 3. dopisne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
3. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
     - Lavričeva knjižnica Ajdovščina
     - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
     - Otroški vrtec Ajdovščina
     - Osnovna šola Draga Bajca Vipava
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)
6. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej
7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)
8. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)
9. Sklep o izstopu Občine Vipava iz Zavoda za izgradnjo Centra za starejše občane  Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
10. Soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - menjava zemljišč v k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
11. Sklep o višini najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem za leto 2020 (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
12. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2020 (poročevalec: Martin Čibej)
13. Cenik najemnin za nekmetijska zemljišča za leto 2020 (poročevalec: Martin Čibej)
14. Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Upravni odbor LAS Vipavska dolina (poročevalec: Martin Čibej)
15. Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Svetu območne izpostave JSKD Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)
16. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2020 (poročevalec: Martin Čibej)

Sejno gradivo ( dodatno )

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- g. Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 3. točki