14. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 12.05.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-4/2020-1

Datum: 7.5.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, 21. maja 2020 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. Poročilo o izvajanju sklepov 3. dopisne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
3. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
     - Lavričeva knjižnica Ajdovščina
     - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
     - Otroški vrtec Ajdovščina
     - Osnovna šola Draga Bajca Vipava
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)
6. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej
7. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)
8. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)
9. Sklep o izstopu Občine Vipava iz Zavoda za izgradnjo Centra za starejše občane  Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
10. Soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - menjava zemljišč v k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
11. Sklep o višini najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem za leto 2020 (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
12. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2020 (poročevalec: Martin Čibej)
13. Cenik najemnin za nekmetijska zemljišča za leto 2020 (poročevalec: Martin Čibej)
14. Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Upravni odbor LAS Vipavska dolina (poročevalec: Martin Čibej)
15. Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Svetu območne izpostave JSKD Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)
16. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2020 (poročevalec: Martin Čibej)

Sejno gradivo ( dodatno )

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- g. Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 3. točki