Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2

15. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 23.06.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-5/2020-1

Datum: 4.6.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 18. junija 2020 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 14. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)

   - Zdravstveni dom Ajdovščina

   - Lekarna Ajdovščina

   - Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina

   - Zavod za turizem Trg Vipava

4. Seznanitev s poslovanjem Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina v letu 2019 (poročevalec: predstavnik KSD Ajdovščina)

5. Sklep o cenah komunalnih storitev  (poročevalec: predstavnik KSD Ajdovščina)

   - Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo

   - Sklep o cenah ravnanja z odpadki

   - Sklep cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda

   - Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

6. Vprašanja in pobude svetnikov

7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Kodelja)

8. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

9. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava,2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej

 

Sejno gradivo (1/4)

Sejno gradivo (2/4)

Sejno gradivo (3/4)

Sejno gradivo (4/4)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- mag. Egon Stopar, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Barbara Repovš, Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. točki

- g. Luka Jejčič, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k4. in 5. točki