15. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 23.06.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-5/2020-1

Datum: 4.6.2020

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 18. junija 2020 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 14. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)

   - Zdravstveni dom Ajdovščina

   - Lekarna Ajdovščina

   - Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina

   - Zavod za turizem Trg Vipava

4. Seznanitev s poslovanjem Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina v letu 2019 (poročevalec: predstavnik KSD Ajdovščina)

5. Sklep o cenah komunalnih storitev  (poročevalec: predstavnik KSD Ajdovščina)

   - Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo

   - Sklep o cenah ravnanja z odpadki

   - Sklep cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda

   - Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

6. Vprašanja in pobude svetnikov

7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Kodelja)

8. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

9. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava,2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej

 

Sejno gradivo (1/4)

Sejno gradivo (2/4)

Sejno gradivo (3/4)

Sejno gradivo (4/4)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- mag. Egon Stopar, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Barbara Repovš, Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. točki

- g. Luka Jejčič, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k4. in 5. točki