16. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 07.09.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA
Občinski svet


Številka: 0322-8/2020-1
Datum: 3. 9. 2020


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)
sklicujem


16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava


Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 15. redne in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. Poročilo o izvajanju sklepov 15. redne in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
3. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)
4. Tehnična pravila o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vipava, seznanitev (poročevalka: Silvana Kodrič)
5. Vprašanja in pobude svetnikov
6. Ugotovitveni sklep o izstopu iz Medobčinske uprave Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
7. Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2020 (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - prodaja nepremičnine parc. št. 1493/10 k.o. 2402 Lože (poročevalec: Jure Dolinar)
9. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - odsvojitev (prodaja ali menjava) nepremičnine parc. št. 2512/9 k.o. 2401 Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)
10. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - prodaja nepremičnine dela parc. št. 1713/36 k.o. 2401 Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)


Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

Goran Kodelja, l.r.
župan

 

Priloge:
- sejno gradivo;

 

Vabljeni:
- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki
- ga. Silvana Kodrič, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, k 4. točki