Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11

17. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 12.10.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

Številka: 0322-9/2020-1

Datum: 8. 10. 2020

 

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

 

sklicujem

 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava,

ki bo v četrtek, 22. oktobra 2020 ob 17. uri,

v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
  2. Poročilo o izvajanju sklepov 16. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
  3. Vprašanja in pobude svetnikov
  4. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2020, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Kodelja)
  5. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1432/11 k.o. 2400 Slap (poročevalec: Jure Dolinar)
  6. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava, prodaja nepremičnin parc. št. 676/6, 443/11, 1611/6, 959/10 in 965/5 k.o. 2392 Ajdovščina (poročevalec: Jure Dolinar)
  7. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava, prodaja nepremičnin parc. št. 2583/1 in 2583/2 k.o. 2420 Štjak (poročevalec: Jure Dolinar)
  8. Idejna zasnova primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline, seznanitev (poročevalec: Benjamin Nučič)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Goran Kodelja, l.r.

župan

 

Priloge:

- sejno gradivo

Vabljeni:

- ni.