Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14

18. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 03.12.2020

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-9/2020-1

Datum: 3. 12. 2020

 

Občina Vipava

Občinski svet

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

sklicujem

 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 17. decembra 2020 ob 17. uri,

v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih (poročevalci: predstavniki Nadzornega odbora):
  • Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019
  • Vzdrževanje poljskih poti v letu 2019 in vzdrževanje gozdnih cest v letu 2019
 4. Vprašanja in pobude svetnikov
 5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2021, 1. obravnava (poročevalec: Goran Kodelja)
 6. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine  Vipava
  (poročevalec: Martin Čibej)
 7. Sklep o stanovanjski najemnini (poročevalec: Jure Dolinar)
 8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava, prodaja nepremičnin parc. št. 2354/1 in 2354/2 k.o. 2420 Štjak (poročevalec: Jure Dolinar)


Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

Goran Kodelja, l.r.

Priloge:
- sejno gradivo;

Vabljeni:
- predstavniki - poročevalci Nadzornega odbora, k 3. točki dnevnega reda