Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14

19. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 07.01.2021

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-1/2021-1

Datum: 7. 1. 2021

                                                                                                     

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

sklicujem

 

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 21. januarja 2021 ob 17. uri,

v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 18. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Sklep o soglasju Regijski razvojni agenciji Rod Ajdovščina k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (poročevalka: Brigita Habjan Štolfa)
 4. Vprašanja in pobude svetnikov
 5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2021, 2. obravnava (poročevalec: Goran Kodelja)
 6. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 7. Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
 8. Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč v Občini Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 9. Sklep o ceni zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2021 (poročevalec: Jure Dolinar)
 10. Sklep o ceni najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2021 (poročevalec: Jure Dolinar)
 11. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 12. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 13. Sklep o imenovanju članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije (poročevalec: Martin Čibej)
 14. Sklep o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike (poročevalec: Martin Čibej)

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

 

Goran Kodelja, l.r.

 

 

župan

Priloge:

- sejno gradivo;

 

Opombe:

- gradivo za 7. točko - Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem boste prejeli naknadno

 

Vabljeni:

- ga. Brigita Habjan Štolfa, RRA Rod Ajdovščina, k 3. točki