Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3

21. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.03.2021

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-3/2021-1

Datum: 11. 3. 2021

                                                                                                             

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

 

sklicujem

 

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 25. marca 2021 ob 17. uri,

v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 20. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
 4. Vprašanja in pobude svetnikov
 5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Majda Sever)
 6. Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2021(poročevalka: Majda Sever)
 7. Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
 8. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2020 (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
 9. Projekt »Dostopna in zelena Vipava«, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP) - seznanitev (poročevalca: Luka Lango in Andreja Ferjančič)
 10. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 2014/1 k.o. 2378 Vrhpolje(poročevalec: Martin Čibej)
 11. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, parc. št. 2014/1 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalec: Martin Čibej)
 12. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, parc. št. 1680/24 k.o. 2401 Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Goran Kodelja, l.r.

 

 

župan

Priloge:

- sejno gradivo;