Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3

22. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 19.04.2021

kategorija: Občinski svet

 

                                                                      

Številka: 0322-4/2021-1

Datum: 8. 4. 2021

                                                                                                             

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

sklicujem

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 22. aprila 2021 ob 17. uri,

 

Seja bo potekala v dvorani Kulturnega doma v Vipavi.

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 21. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
 • Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina
 • Zavod za turizem Trg Vipava
 • Soglasje  k določitvi redne delovne uspešnosti direktorjev/ravnateljev javnih zavodov, katerih

(so)ustanovitelj je Občina Vipava  (poročevalci: predsedniki svetov zavodov)

 • Osnovna šola Draga Bajca Vipava
 • Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Ajdovščina
 • Lavričeva knjižnica Ajdovščina
 • Zavod za turizem Trg Vipava
 • Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava  za leto  2020 (poročevalec: Tadej Mori)
 • Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2020 na območju občine Vipava (poročevalec: Marko Terbovšek)
 • Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Vipava za leto 2020 (poročevalec: Goran Kodelja)
 • Poročila Nadzornega odbora Občine Vipava o opravljenih nadzorih (poročevalci: člani nadzornega odbora):
 • Krajevna skupnost Lozice
 • Krajevna skupnost Podnanos
 • Krajevna skupnost Podraga
 • Krajevna skupnost Goče
 • Vzdrževanje občinskih cest v letu 2019
 • Vprašanja in pobude svetnikov
 • Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Goran Kodelja, l.r.

župan

 

Priloge:

- sejno gradivo;

 

Opombe:

- Letna poročila javnih zavodov so objavljena na spletni strani Občine Vipava, v gradivu za 22. sejo občinskega sveta

 

Vabljeni:

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Barbara Repovš, Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. točki

- ga. Andreja Likar Ivanov, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 4. točki

- ga. Karmen Krapež, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Barbara Krajnik Kete, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Marija Bajc, Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava, k 4. točki

- g. Tadej Mori, Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, 5. točki

- g. Marko Terbovšek, Policijska postaja Ajdovščina, k 6. točki,

- g. Jožko Žgur, Nadzorni odbor Občine Vipava, k 8. točki

- ga. Meta Mržek, Nadzorni odbor Občine Vipava, k 8. točki

- dr. Ingrid Petrič, Nadzorni odbor Občine Vipava, k 8. točki

- ga. Mira Fajdiga, Nadzorni odbor Občine Vipava, k 8. točki