Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9

23. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 18.05.2021

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-5/2021-1

Datum: 13. 5. 2021

                                                                                                           

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

 

sklicujem

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 27. maja 2021 ob 17. uri,

v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 21. in 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 22. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti pomočnice direktorja za zdravstveno nego Zdravstvenega doma Ajdovščina (poročevalec: Egon Stopar)
 4. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)
 5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalec. Martin Čibej)
 6. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2020, seznanitev (poročevalec: Luka Jejčič)
 7. Sklep o cenah komunalnih storitev: (poročevalec: Luka Jejčič)
  • oskrbe s pitno vodo občina Vipava
  • oskrbe s pitno vodo občina Vipava - posebne storitve
  • odvajanja in čiščenja odpadnih voda občina Vipava
  • odvajanja in čiščenja odpadnih voda občina Vipava - posebne storitve
  • zbiranja komunalnih odpadkov občina Vipava
  • odvoza odpadnih nagrobnih sveč v občina Vipava
  • storitev pokopališke dejavnosti
 8. Vprašanja in pobude svetnikov
 9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2021 (poročevalec. Martin Čibej)
 10. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2020 (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
 11. Odlok o turističnem vodenju na območju občine Vipava, 1. obravnava  (poročevalec. Martin Čibej)
 12. Odlok o vzdrževanju čistoče in splošnem redu v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Jure Dolinar)
 13. Sklep o določitvi izhodiščne cene za ustanovitev služnosti v občini Vipava (poročevalec. Martin Čibej)
 14. Sklep o merilih za določitev nadomestila za delo članov volilnih organov Občine Vipava (poročevalec. Martin Čibej)
 15. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 3040/8 k.o. Podnanos  (poročevalec: Jure Dolinar)
 16. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 3040/17 k.o. Podnanos  (poročevalec: Jure Dolinar)
 17. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine dela parc. št. 3040/8 k.o. Podnanos  (poročevalec: Jure Dolinar)
 18. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 3040/17 k.o. Podnanos  (poročevalec: Jure Dolinar)
 19. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št.  477/7 k.o. Lože (poročevalec. Martin Čibej)
 20. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 1713/42, 1713/107 in 1715/46 k.o. Vipava (poročevalec. Martin Čibej)

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

Goran Kodelja, l.r.

župan

 

Priloge:

- sejno gradivo;

 

Opombe:

- gradivo za 11. točko - Odlok

o turističnem vodenju na območju občine Vipava in 12. točko - Odlok o vzdrževanju čistoče in splošnem redu v občini Vipava, boste prejeli naknadno

 

Vabljeni:

- mag. Egon Stopar, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 4. točki

- g. Luka Jejčič, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 5., 6. in 7. točki