Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2

24. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.06.2021

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-6/2021-1

Datum: 3. 6. 2021

                                                                                                           

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

 

sklicujem

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 17. junija 2021 ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 23. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)
 4. Soglasje k sklepu Sveta javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki (poročevalka: Alenka Močnik)
 5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2021/2022 (poročevalka: Mojca Pev)
 6. Informacija o načinu izvajanja pouka Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina po zgraditvi nove glasbene šole in dislociranega oddelka glasbene šole na Osnovni šoli Draga Bajca Vipava (poročevalka: Bernarda Paškvan)
 7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)
 8. Sklep o cenah storitev pokopališke dejavnosti (poročevalec: Luka Jejčič)
 9. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje (poročevalca: Jure Dolinar)
 10. Predstavitev projektne naloge - testna pokrajina (poročevalec: Peter Velikonja)
 11. Informacija o izvajanju projektov
 12. Vprašanja in pobude svetnikov
 13. Odlok o turističnem vodenju na območju občine Vipava, 2. obravnava (poročevalec. Martin Čibej)
 14. Odlok o vzdrževanju čistoče in splošnem redu v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Jure Dolinar)
 15. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2021, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
 16. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 2497/2 k.o. Podraga (poročevalec: Jure Dolinar)
 17. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 3040/8 k.o. Podnanos (poročevalec: Jure Dolinar)
 18. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 3040/17 k.o. Podnanos (poročevalec: Jure Dolinar)
 19. Sklep o menjavi parc. št. 2497/2 in 751/2 k.o. Podraga (poročevalec: Jure Dolinar)
 20. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnin na območju Polic v k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 21. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine dela parc. št. 3040/8 k.o. Podnanos (poročevalec: Jure Dolinar)
 22. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 3040/17 k.o. Podnanos (poročevalec: Jure Dolinar)

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Goran Kodelja, l.r.

 

 

župan

 

Priloge:

- sejno gradivo;

 

Opombe:

- gradivo za 1. točko - zapisnik 23. redne seje, 7. točko - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina in 8. točko - Sklep o cenah storitev pokopališke dejavnosti, boste prejeli naknadno.

 

Vabljeni:

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. in 4. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 5. točki

- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 6. točki

- g. Luka Jejčič, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 7. in 8. točki

- g. Peter Velikonja, k 10. točki