Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3

25. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 20.09.2021

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-7/2021-1

Datum: 9. 9. 2021

                                                                                                           

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

sklicujem

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 23. septembra 2021 ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 24. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Vprašanja in pobude svetnikov
 4. Sklep o imenovanju članov v Programski svet (poročevalec: Martin Čibej)
 5. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)
 6. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Trg Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 7. Mnenje h kandidaturam za ravnatelja Osnovne šole Draga Bajca Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 8. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parcel v k.o. Slap (poročevalec: Jure Dolinar)
 9. Sklep o soglasju k menjavi zemljišč parc. št. 3030/3 in 830/2 k.o. Podnanos (poročevalec: Jure Dolinar)
 10. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 3095/9 k.o. Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)
 11. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 1960/26 k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Goran Kodelja, l.r.

 

 

župan

Priloge:

- sejno gradivo;

Opombe:

- ni

Vabljeni:

- ga. Urška Grmek, Svet zavoda Zavod za turizem Trg Vipava