Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1

27. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 13.12.2021

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-11/2021-1

Datum: 2. 12. 2021

 

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

                                             sklicujem

27. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava ki bo v četrtek, 16. decembra 2021 ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 26. seje Občinskega sveta Občine Vipava
  2. Poročilo o izvajanju sklepov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
  3. Vprašanja in pobude svetnikov
  4. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2022, 1. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Goran Troha Žvokelj)
  5. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava, seznanitev (poročevalec: Martin Čibej)
  6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalec: Martin Čibej)
  7. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Otroški vrtec Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)
  8. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1553/2 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalec: Jure Dolinar)
  9. Sklep o soglasju k prodaji dela nepremičnine parc. št. 1553/2 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalec: Jure Dolinar)

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

Goran Kodelja, l.r.

župan

 

Priloge: