Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi občine Vipava

datum: 07.03.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN

Številka: 08005-1/2003
Datum: 7.3.2003

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 28/2001, 16/2002 in 51/2002) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. l. RS, št. 54/02 in 83/02) župan občine Vipava dne, 7.3.2003 izdajam naslednjo

Odredbo
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi občine Vipava

1. člen
S to odredbo se za občinsko upravo občine Vipava določa začetek, konec, trajanje delovnega časa, poslovnega časa, uradnih ur ter premakljiv delovni čas za prihod in odhod delavcev na delo.

2. člen
Delovni čas je čas, v katerem delavec opravlja svojo delovno obveznost iz delovnega razmerja.
Redni delovni čas traja 40 ur tedensko, od tega:
- v ponedeljek, torek in četrtek 8 ur
- v sredo 9,5 ur
- v petek 6,5 ur.

3. člen
Delovni čas občinske uprave je naslednji:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 15.30 ure
- v sredo od 7.30 do 17.00 ure
- v petek od 7.30 do 14.00 ure.

4. člen
V občinski upravi je predvidena možnost premakljivega začetka in konca delovnega časa.
Premakljiv začetek delovnega časa je med 7.00 in 8.30 uro, premakljiv konec delovnega časa pa:
- v ponedeljek, torek in četrtek med 15.00 in 16.30 uro
- v sredo med 16.30 in 18.00 uro
- v petek med 13.30 in 15.00 uro.

5. člen
Premakljiv začetek in konec delovnega časa mora biti organiziran tako, da omogoča nemoteno poslovanja organa.
Vsak izmed delavcev, ki želi koristiti možnost premakljivega delovnega časa, se o tem predhodno ustno dogovori z županom.
Premakljiv delovni čas se organizira tako, da je delavec v času uradnih ur prisoten na delu.

6. člen
Uradne ure za poslovanje občinske uprave s strankami so:
- v ponedeljek od 8.30 do 11.30 ure in od 13.00 do 15.00 ure
- v sredo od 8.30 do 11.30 ure in 13.00 do 16.30 ure
- v petek od 8.30 do 11.30 ure in od 13.00 do 13.30 ure.

7. člen
Vloge na predpisanih obrazcih in vloge, podane na zapisnik lahko stranke vlagajo samo v času uradnih ur. Če so te vloge vezane na rok ali sicer neodložljive, jih občinska uprava sprejme tudi izven časa uradnih ur, ves delovni čas občinske uprave.
Sicer lahko pisne vloge oddajajo stranke v sprejemni pisarni od ponedeljka do petka v času trajanja delovnega časa občinske uprave

8. člen
Vsaka sprememba uradnih ur mora biti na viden in krajevno običajen način objavljena najmanj 5 dni pred njeno uveljavitvijo.

9. člen
Poslovni čas občinske uprave – čas poslovanja z drugimi organi, državnimi organi in organi lokalnih skupnosti traja od ponedeljka do petka v času trajanja delovnega časa občinske uprave.

10. člen
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih potekajo:
- za organe, državne organe in organe lokalnih skupnosti ves čas trajanja delovnega časa občinske uprave
- za fizične osebe v času trajanja uradnih ur občinske uprave.

11. člen
Delavci evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsotnosti med delovnim časom z vpisi v evidenčno knjigo, ki se nahaja v sprejemni pisarni.
Konec meseca tajnik (direktor občinske uprave) pregleda vpise v evidenčno knjigo ter jih nato odda finančni službi oziroma v računovodstvo.

12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po sprejemu.ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, l.r.