Zapore cest

datum: 15.12.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestila o zaporah cest

------------------------------------------------------------------------------------

Popolna zapora ceste LC458433 ZAVETNIKI-GREŠNICA
Od vključno 5. 12. 2011 do vključno 31. 5. 2012


Zapora dela ceste LC458430 VIPAVA - VRHPOLJE - ZAVETNIKI - GREŠNICA - R-I-207, na odseku LC458433 ZAVETNIKI-GREŠNICA, zaradi del na objektu Sanacija plazu Znosnice na cesti R1-207/1413 Col-Ajdovščina od km 2,400 do km 2,750, ureditve priključka lokalne ceste na državno cesto in zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu in delavcev na delovišču.

-V času popolne zapore, je potrebno urediti in označiti obvoze, da se v največji meri omogočiti prevoznost ceste in pretočnost prometa ter zagotoviti prometno varnost, tako da se predvidi spremenjena prometna signalizacija, kot jo je predvidel izdelovalec Elaborata začasne prometne ureditve št.: 180/11-Z, ki ga je v novembru 2011, izdelalo podjetje CPG d.d. Nova Gorica.
Obvoz se uredi na relaciji Grešnica-Ajdovščina Vipava ter v obratni smeri, v delovnem času in času izvajanja del. Ko je gradbišče zaprto, se promet sprosti in zapora odstrani.

-Izvajalec del je v času izvajanja del dolžan omogočiti prehod pešcev in interventnih vozil.

-Izvajalec del je o zapori dolžan preko javnih sredstev obveščanja obvestiti javnost in še z obvestili stanovalce v območju zapore.


------------------------------------------------------------------------------------