Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

datum: 27.10.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Vipava
Župan


Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava - Obrazložitev

Občina Vipava spreminja in dopolnjuje Občinski prostorski načrt občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/2014) (v nadaljnjem besedilu: sprememba OPN) v skladu z 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12).
Navedeni člen določa kratek postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Sprememba OPN je potrebna zaradi upoštevanja opozorila pristojnega ministrstva, ki je Občini v postopku nadzora zakonitosti občinskega prostorskega načrta v skladu s predpisi o državni upravi predlagalo razveljavitev njegove posamezne določbe. V dopisu št. 35001-694/2012-18, z dne 19. 8. 2014 Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje je bila Občina opozorjena na napako pri enotah urejanja prostora VI48 in VI77.
V uveljavljenem OPN je območje obeh enot urejanja prostora drugačno, kot je bilo v predlogu OPN, na katerega so nosilci urejanja prostora podali pozitivna mnenja.
Glede na predlog OPN se je v uveljavljenem OPN EUP VI48 razširila na del EUP VI77. V predlogu OPN je površina EUP VI77 znašala 9,2 ha, površina EUP VI48 1,9 ha. V uveljavljenem OPN je površina EUP VI77 znašala 5,7 ha, površina EUP VI48 7,2 ha. Poleg tega je v EUP VI77 namenska raba prostora območje zelenih površin, natančneje druge urejene zelene površine (ZD). V predlogu OPN je bila namenska raba prostora površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS).
Spremembe OPN za odpravo te napake so na karti 11 (c2225) v grafičnih prikazih izvedbenega dela.

Poleg te napake se v spremembi OPN odpravljata še dve napaki v smislu določbe druge alineje prvega odstavka 53.a člena, kjer gre za neskladje, ki je posledica očitnih napak.
1. Za EUP VI9 je napačno določena obveznost izdelave konservatorskega načrta za prenovo, pravilna je obveznost načina urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje EUP VI9 ni izrazito pomembno z vidika varovanja kulturne dediščine, zato tudi v smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine ni bila podana zahteva po izdelavi konservatorskega načrta za prenovo. Pač pa je bil za to območje predviden občinski podrobni prostorski načrt, ki se že izdeluje.
Spremembe OPN za odpravo te napake so na karti 11 (c2225) v grafičnih prikazih izvedbenega dela, v 105. in 130. členu Odloka, Prilogi1 in Prilogi 2.
2. Pri določitvi števila parkirnih mest v osmi alineji prvega odstavka 92. člena Odloka je napačno navedenih 6 m2 namesto pravilnih 60 m2, kot je bilo tudi že v prejšnjih prostorskih aktih.
Spremembe OPN za odpravo te napake so v 92. člena Odloka.
Sprememba OPN je javno objavljena v času od 27. 10. 2014 do 11.11. 2014 na oglasni deski in na svetovnem spletu. V času javne objave je javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Po zaključku javne objave gre sprememba OPN v sprejem na sejo Občinskega sveta Občine Vipava.
Po sprejemu spremembe OPN se obvesti ministrstvo za področje prostora in vse državne nosilce urejanja prostora.


Župan
mag. Ivan PrincesPrilogi:
-pnrp_11_c2225.pdf
-gji_11_c2225.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vipava je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2014, dne 5. 12. 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------


Na podlagi 52. in v skladu s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11in 73/2014) je Občinski svet Občine Vipava na 2. redni seji dne 27. 11. 2014 sprejel


Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vipava


1.člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14) se v osmi alineji prvega odstavka 92. člena besedilo „6 m²“ nadomesti z besedilom „60 m²“.

2.člen
V prvem odstavku 105. člena se črta besedilo „, VI9“.

3.člen
V šestem odstavku 130. člena se za besedilom „SL5,“ doda besedilo „ VI9,“.

4.člen
V grafičnih prikazih izvedbenega dela se v prikazih območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev ter v prikazih območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture lista št. 11 (c2225) nadomestita z istoimenskima, ki sta sestavni del te spremembe in dopolnitve odloka.

5.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: 007-004/2013-5
Datum: 27. 11. 2014


OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVET
ŽUPAN
mag. Ivan PRINCES