Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti

datum: 14.04.2003

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (Uradno glasilo 5/2000) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti

1. Občina Vipava bo v letu 2003 sofinancirala naslednje kulturne programe in dejavnosti:
- program redne dejavnosti izvajalcev
- strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje
- udeležbo na tekmovanjih in prireditvah
- druge enkratne akcije
- nakup in vzdrževanje opreme in prostorov
- varstvo kulturne in naravne dediščine.

1. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2003 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno 14.500.000,00 SIT.

2. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in posamezniki, ki na območju občine Vipava izvajajo kulturne programe ali opravljajo kulturno dejavnost, oziroma imajo na tem območju sedež oziroma stalno bivališče.

3. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavi je
potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako "Kulturni programi in
dejavnosti v letu 2003", na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.

4. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro.

5. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

OBČINA VIPAVA