Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: TAJNIKA OBČINE VIPAVA

datum: 10.03.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA


Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 32/06-UPB2), OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava,


Objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju:

TAJNIKA OBČINE VIPAVA
.


Za delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu sekretar.

Opis del in nalog:
-neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela v občinski upravi, nudenje strokovne pomoči;
-izdajanje določb v upravnem postopku na prvi stopnji;
-opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
-skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
-opravljanje drugih nalog po pooblastilu in nalogu župana

Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati:
-državljanstvo Republike Slovenije;
-znanje uradnega jezika;
-da oseba ni pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
-da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot delovno mesto, za katero se oseba prijavlja, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem
-najmanj 11 let delovnih izkušenj
-opravljen državni izpit iz javne uprave
-znanje angleškega jezika na osnovni ravni
-poznavanje dela z računalnikom

Skladno z 89. členom ZJU se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo.


Prijava mora vsebovati:
1.opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevnih delovnih izkušenj;
2.izjava o znanju uradnega jezika;
3.izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga je kandidat že opravil);
4.izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat že opravil);
5.izjavo kandidata, da:
-je državljan Republike Slovenije;
-ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
-zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
-izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Vipava pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. V primeru da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako "javni natečaj za tajnika občine", na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v roku osem dni po objavi tega javnega natečaja v Primorskih novicah: 10.03.2007 ter na spletni Ministrstva za javno upravo.


Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.


Občina Vipava