Javno naznanilo Javne razgrnitve in Javne obravnave OLN-PUP

datum: 16.05.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Župan Občine Vipava, na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.: 33/2007) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 54/2002, 83/2002 in 91/2005), v postopku priprave in sprejema Spremembe Občinskega lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek) ter Sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev Občine Vipava (skrajšani postopek), s tem Javno naznanilo Javne razgrnitve in Javne obravnave OLN-PUP obveščam javnost o času Javne razgrnitve in Javne obravnave.