Javni razpis za prodajo poslovnega prostora

datum: 10.09.2002

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanilaJavni razpis
za prodajo poslovnega prostora

1. Predmet prodaje je poslovni prostor (gradbeno še nedokončan), v izmeri 66,92 m2 v 1. nadstropju "novejše" stavbe na naslovu, Glavni trg 1 v središču Vipave.

2. Izklicna cena znaša 9.600.000,00 SIT; izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.


3. Kupec trpi davek na promet nepremičnin in vse stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo in njeno izvršitvijo.

4. Ponudnik mora pred končnim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10 % od izklicne cene na transakcijski račun št. 01336-0100014675 z navedbo "varščina za nakup poslovnega prostora".


5. Ponudba mora obsegati: ime, priimek in naslov ponudnika, potrdilo o plačani varščini, ponujeno ceno in izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.

6. Ponudbo je treba poslati ali osebno vročiti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti ovojnici z oznako: "Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora", in sicer do vključno 15.10.2002 do 12.00 ure.


7. Javno odpiranje ponudb bo 15.10.2002 ob 13.00 uri v sejni sobi na sedežu Občine, Glavni trg 15, Vipava.

8. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni od odpiranja ponudb sklenjena kupoprodajna pogodba.


9. Izbrani ponudnik bo moral znesek kupnine poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.

Dodatne informacije so interesentom na voljo na tel.: 05 364 3410.