Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2003

datum: 14.04.2003

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Vipava (Uradno glasilo5/2000, Ur.l. RS, 54/2002) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v letu 2003

1. Občina Vipava bo v letu 2003 sofinancirala naslednje športne programe:

· Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
· Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80 urni programi.
· Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
· Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
· Športna vzgoja mladine
· Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
· Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
· Interesna športna dejavnost študentov
· Športna rekreacija
· Kakovostni šport
· Vrhunski šport
· Šport invalidov
· Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu
· Znanstveno raziskovalna dejavnost
· Založniška dejavnost
· Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
· Velike mednarodne športne prireditve
· Športni objekti
· Informacijski sistem na področju športa
· Mednarodna dejavnost
· Delovanje društev, zvez, ipd.

2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2003 je za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno 10.000.000,00 SIT.

3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
· imajo sedež v občini Vipava
· imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti
· imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (društva).

4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od objave v Uradnem listu RS.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako “Športni programi v letu 2003”, na naslov Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, in sicer
vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro.

6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

OBČINA VIPAVA