Ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava

datum: 12.03.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JR_kmetijstvo_2009


Razpisna dokumentacija (RD_kmetijstvo_2007)je na voljo:
- RD_kmetijstvo_2007;
- na Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava;
- pri Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina.

Seznam dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti je razvidno iz obrazca razpisne dokumentacije.


Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu:
Vloge morajo biti predložene na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava osebno ali priporočeno po pošti z oznako "vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo".
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele do vključno 15. aprila 2009.