JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: OBČINSKI REDAR

datum: 21.04.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

javni natečaj-redar

Na podlagi 1. odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in 65/08) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar v Občinski upravi občine Vipava" na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom (elektronski naslov: obcina.vipava@siol.net).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba
-6 mesecev delovnih izkušenj
-strokovni izpit iz upravnega postopka
-predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja
-opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv
-znanje uradnega jezika
-državljanstvo Republike Slovenije
-da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
-da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave, in sicer:
-pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
-pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu
-pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
-pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv
-pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka
-pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
-pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja
-pisno izjavo kandidata, da soglaša, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Občina Vipava pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Izbran je lahko kandidat, ki nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, moral pa ga bo opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:
-nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine
-vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji
-opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih
-neposredno izrekanje in izterjava kazni na kraju prekrška
-izdajanje odredb v skladu z odlokom občine
-druge naloge s področja občinskega redarstva.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu občinski redar III z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Vipava v Vipavi in na terenu, na območju Občine Vipava.

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije, ki jo bo kandidat predložil in ustnega razgovora z njim.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Helena Kobal
(tel: 05 364 34 20).


Številka: 100-0022/2009
Datum: 20. 4. 2009


Občina Vipava
Župan
mag. Ivan Princes