Ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava

datum: 15.02.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JR_kmet2010


JRrd_kmet2010, ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina.
JRrd_kmet2010.Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu:
Vloge morajo biti predložene na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava osebno ali priporočeno po pošti z oznako "vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo".
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele do vključno 15. marca 2010.