Sofinanciranje programov športa v letu 2010 v občini Vipava

datum: 15.03.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Župan




Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vipava.pdf (Uradni list RS št. 17/2010) in Sklepa o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2010, Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava objavlja

JRsport2010.pdf


Obrazec Prijave je na voljo:
- na RDsport2010.xls
- in na sedežu Občine Vipava
(Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8. in 12. uro)

Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava posebej predvideva.


Prijavo je potrebno poslati (oddati) v zaprti ovojnici z oznako "Športni programi 2010 – ne odpiraj", na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, do 31. 3. 2010 .

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave do 15. ure.


OBČINA VIPAVA
Župan
mag. Ivan Princes