JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

datum: 17.09.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271 VIPAVA


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009-Odl. US in 62/2010-ZUPJS), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006-ZUE in 11/2009), Zakona o splošnem upravnem postopku – Uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 24/06- ZUP-UPB 2, 126/07, 65/08 in 8/2010), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami), Občina Vipava objavlja


RAZPIS.pdf


PREDMET RAZPISA
Občina Vipava v svojem imenu in po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) razpisuje oddajo desetih stanovanj v Vipavi na Gradiški ulici v večstanovanjskem objektu "Domina" v najem. Stanovanja so last Sklada, Občina Vipava pa ima v skladu s sklenjenim dogovorom na njih razpolagalno pravico.
Stanovanja bodo na podlagi razpisa oddana v najem upravičencem, ki bodo na razpisu uspeli, predvidoma do konca leta 2010. Upravičenci bodo najemne pogodbe za nedoločen čas sklenili s pooblaščencem Sklada.


RAZPISNI POGOJI
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije. Za oboje velja, da morajo imeti stalno prebivališče na območju občine Vipava.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju občine Vipava začasno prebivališče v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v občini Vipava možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.


RAZPISNI POSTOPEK
Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, lahko dvignejo vloge (obrazec), s katerimi se prijavijo na razpis na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak delovni dan od 8.00-13.00 ure. Na željo interesenta, mu obrazec pošljemo po pošti, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si).

RAZPIS-VLOGA.pdf
RAZPIS-VLOGA.doc


Rok za oddajo vloge
Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati do 1.10.2010 s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom "Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem". Vlogo lahko do datuma, navedenega v prejšnjem stavku, oddajo tudi na sedežu Občine Vipava.


SPLOŠNE DOLOČBE
Pri obravnavi vloge bodo upoštevane razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se ne upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila vloge na podlagi prejetih listin in dokumentiranih poizvedb, ki jih bo opravila pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere udeležencev razpisa tudi ogleda.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja in se ne uvrsti na prednostno listo.
Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo upravičenci do najema stanovanja uvrščeni na prednostno listo glede na število zbranih točk.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo in sicer v skrajnem roku 6 mesecev od zaključka javnega razpisa, (predvidoma pa v roku 15 dni od zaključenega razpisa). Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Rok za vložitev pritožbe je 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči v 60 dneh župan Občine Vipava. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna prednostna lista. Z udeleženci, ki bodo uspeli na razpisu, bo pooblaščenec Sklada sklenil najemno razmerje za nedoločen čas z neprofitno najemnino, in sicer glede na število razpoložljivih stanovanj.
Upravičenec, ki bo neupravičeno zavrnil dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne bo odzval, bo črtan z dokončne prednostne liste.


Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipave, in sicer:
ob ponedeljkih: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 15.00
ob sredah: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 16.30
ob petkih: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 13.30

ali na tel. št. 05 364 3420 (ga. Helena Kobal).


RAZPIS.pdf
RAZPIS-VLOGA.pdf
RAZPIS-VLOGA.doc

Številka:430-0028/2010
Datum: 14.9.2010


Župan
mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.