Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

datum: 04.10.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 71/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 36. členom Statuta Občine Vipava (Uradni list RS št. 54/02, 83/02 in 91/05), Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo


Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaključka tega javnega razpisa, to je do 15. oktobra 2010 v tajništvu občine ter na spodnji povezavi:
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo


Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in sicer najkasneje do vključno 15. oktobra (velja datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

Odpiranje vlog bo dne 18. oktobra 2010, v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.Občina Vipava