Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2011 v občini Vipava

datum: 25.03.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2011 v občini Vipava

OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271 Vipava


Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011) ter na podlagi Odloka o proračunu občine Vipava za leto 2011 (Ur. list RS št. 18/2011) Občina Vipava objavlja

Javni razpis za Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2011 v občini Vipava


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih neprofitnih organizacij, zavodov ter društev, ki imajo sedež na območju občine Vipava oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za občane Občine Vipava.

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vipava v proračunu za leto 2011 zagotovljenih:
- 8.000,00 EUR za humanitarne in invalidske programe
- 5.000,00 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15. leta starosti)

Sofinancirajo se:
- programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov
- programi skupin za samopomoč
- letovanje otrok

Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
- dobrodelne organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov
- invalidske organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene na značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
- druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju občine Vipava oziroma za njene občane izvajajo razpisane programe.

Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis – lahko dvignete na sedežu občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak delovni dan med 8.00 in 13.30 uro)
- Razpis
- Vlogo za prijavo na razpis (*.pdf / *.doc)

- dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vipava oz., da izvajajo program tudi za občane občine Vipava
- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010
- program dela in finančni načrt za leto 2011
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, seznam članov z območja občine Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov - kadar to zahteva varstvo osebnih podatkov)
- podatke o višini članarine.

Merila za dodelitev sredstev so:
- kvaliteta in zahtevnost programov
- število članov (udeležencev v programih) z območja občine Vipava.


Rok za predložitev prijav je do 28.4.2011. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za humanitarne in invalidske programe in letovanje otrok za leto 2010« na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava do 14.00 ure.

- Razpis
- Vlogo za prijavo na razpis (*.pdf / *.doc)

O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.


Številka: 141-1/2011
Datum: 18.3.2011Občina Vipava
Župan
mag. Ivan Princes