Priznanja Občine Vipava za leto 2011

datum: 13.04.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Občinska uprava
Glavni trg 15
5271 Vipava


Številka:
Datum: 13.4.2011


Na podlagi 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (Uradno glasilo 4/96 in 5/2000) občinska uprava Občine Vipava razpisuje


PRIZNANJA OBČINE VIPAVA ZA LETO 2011

Občina Vipava vabi posameznike, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da posredujejo predloge kandidatov za priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava.

Priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava, so naslednja:

PRIZNANJE OBČINE VIPAVA, ki je najvišje občinsko priznanje, se podeli posameznikom, podjetjem, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za njihovo življenjsko delo oziroma druge izjemno pomembne dosežke v dobrobit občine Vipava.

PLAKETA OBČINE se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim, ki delujejo v dobrobit občine Vipava, oz. dosegajo vidne rezultate na športnem, kulturnem, humanitarnem, znanstvenem, gospodarskem in drugih področjih.

NAZIV ČASTNI OBČAN se podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področjih človekove ustvarjalnosti oziroma osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občina Vipava.

Funkcionarjem in zaposlenim v organih Občine Vipava se med trajanjem mandata oziroma delovnega razmerja priznanj ne podeljuje.


Razpisni postopek:
Predlog kandidatov za priznanja lahko poda vsakdo, mora pa biti predložen v pisni obliki in vsebovati podatke o kandidatu ter obrazložitev doseženih rezultatov.
Predlagatelj mora točno navesti, podelitev katerega izmed priznanj predlaga.
Predloge je potrebno podati najkasneje do 3. maja 2011 do 12.00 ure na naslov: Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 2011«.Tajnik
Jože Papež, univ. dipl. inž. agr.
podsekretar