Namera o oddaji zemljišča parc. št. 2143/1 k.o. 2405-Podnanos v najem

datum: 09.05.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN


Namera o oddaji zemljišča parc. št. 2143/1 k.o. 2405-Podnanos v najem


Številka: 478-0034/2014
Datum: 8.5.2014


Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/2013) Občina Vipava objavlja

NAMERO O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEM

za sklenitev neposredne pogodbe, za naslednje zemljišče:

PARCELNA ŠTEVILKA: 2143/1
KATASTRSKA OBČINA: 2405-PODNANOS
NAMENSKA RABA.: nezazidano stavbno zemljišče
POVRŠINA m2: 432
LETNA NAJEMNINA:
a) za namen odprtega skladišča za les, gradbeni material…): 228,92 evra
b) za namen funkcionalnega zemljišča k stanovanjskemu ali poslovnemu objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot, zelenica): 450,36 evra.

V najem je možno vzeti parcelo kot celoto in ne samo njen del.

DOBA NAJEMA: 5 let

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem zemljišča najkasneje do 28.5.2014 do 12.00 ure, na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Ponudba mora vsebovati: ima ponudnika, naslov, telefon, navedbo parcele in namen uporabe (pod a) ali pod b)).

V primeru več interesentov, bo Občina Vipava s ponudniki opravila pogajanja o ceni.
Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del najemne pogodbe.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 364 3420 ali 05 364 3410 (Helena Kobal) ali po elektronski pošti: obcina.vipava@siol.net.


ŽUPAN
mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.