Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D)

datum: 20.11.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
ŽUPANNa podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 42/2011 in 73/2014) župan občine Vipava objavljam


Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D)


1. člen

Občina Vipava dovoljuje organizatorjem referendumske kampanje (v nadaljevanju: organizator) plakatiranje s propagandnimi sporočili, in sicer na:
-BREZPLAČNIH PLAKATNIH MESTIH
-DODATNIH PLAKATNIH MESTIH
-POSEBNIH PLAKATNIH MESTIH
(table, stavbe, drugi objekti, zemljišča – s soglasjem lastnika oziroma upravljalca).


2. člen

BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
Brezplačna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokaciji:
-na zelenici nasproti avtobusnega postajališča v Vipavi
Vsakemu organizatorju je na tej lokaciji, če pravočasno odda vlogo, zagotovljena 1/4 panoja, t.j. 1 m2.
Pripadajoča površina panoja se določa po vrstnem redu prejema pisne vloge organizatorja, v smeri od leve proti desni (po naslednjem vrstnem redu:
-prva vloga: ena četrtina panoja levo zgoraj
-druga vloga: ena četrtina panoja levo spodaj
-tretja vloga: ena četrtina panoja desno zgoraj
-četrta vloga: ena četrtina panoja desno spodaj
-peta vloga: ena četrtina naslednjega panoja levo zgoraj….)

Pravočasna je vloga, ki je oddana do 10.12.2015 do 12.00 ure (to je skrajni rok, do katerega mora Občina Vipava vlogo prejeti; tako da vloge, ki bodo dne 10.12.2015 morebiti oddane na pošto ali prek hitre pošte, in bodo prispele po zgoraj navedenem roku, ne bodo upoštevane kot pravočasne).
Panoje za plakatna mesta postavi KSD d.o.o. Ajdovščina.
Ta plakatna mesta so brezplačna, sama storitev lepljenja plakatov pa je brezplačna samo v primeru, da organizatorji sami poskrbijo za to. Če želijo, da to zanje opravi Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ji to storitev plačajo.


3. člen

DODATNA PLAKATNA MESTA
Dodatna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokacijah:
-zelenica ob Lekarni v Vipavi
-zelenica ob parkirišču pred Vojkovim domom v Podnanosu
.
Za plakatiranje na teh lokacijah poskrbijo organizatorji sami.
Vsak organizator sme za plakatiranje uporabiti največ 2 m2 površine.

Če se za to storitev (namestitev panojev, lepljenje) dogovorijo s KSD d.o.o. Ajdovščina, morajo stroške v celoti poravnati sami.


4. člen

POSEBNA PLAKATNA MESTA (izven brezplačnih in dodatnih plakatnih mest - table, stavbe, drugi objekti in zemljišča)

Plakatiranje na teh plakatnih mestih je dopustno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
Za nameščanje plakatov na teh lokacijah ni potrebno posebno dovoljenje Občine Vipava niti se zanje ne zaračuna komunalna taksa.


5. člen

Organizator mora vlogo za dovolitev plakatiranja na lokacijah iz prejšnjih členov (razen za lokacije, navedene v 4. členu tega sklepa) oddati na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, najkasneje do 10.12.2015 do 12.00 ure. V vlogi mora določiti odgovorno osebo organizatorja.
Organizator mora v vlogi navesti tudi vse lokacije, na katerih namerava izvajati plakatiranje (brezplačne in dodatne).


6. člen

Pristojni organ bo o vlogi iz prejšnjega člena odločil v roku štirih dni.
V kolikor na vlogo v tem roku ne odgovori, velja, da je vloga odobrena.


7. člen

Za lepljenje in nameščanje plakatov ter odstranitev plakatov morajo organizatorji ravnati v celoti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013).


8. člen

Sklep se objavi na spletni strani http://www.vipava.si, vsi zainteresirani pa se z vsebino sklepa lahko seznanijo na sedežu Občine Vipava.


Številka:040-0004/2015
Datum: 13.11.2015


ŽUPAN
mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.