JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

datum: 09.03.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava objavlja


JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava


I.
Župan Občine Vipava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava, ki ga je pod št. 714-16 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.


II.
Gradivo iz prve točke bo, od 16. 3. 2016 do vključno 31. 3. 2016, javno razgrnjeno, v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15 5271 Vipava ter na spletni strani Občine Vipava, www.vipava.si.


III.
Javna obravnava bo, v sredo, 23. 3. 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.


IV.
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 31. 3. 2016, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali na elektronski naslov , pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPN Vipava - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.


Vipava, dne 9. 3. 2016.


župan Občine Vipava
mag. Ivan Princes