Prosto delovno mesto direktor/direktorica javnega zavoda Zavod za turizem TRG Vipava

datum: 28.04.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPZDC, 127/06 - ZJZP), na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Uradni list RS, št. 90/2013) objavlja Svet javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava javni razpis za delovno mesto

 

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž

 

1. Na delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem TRG Vipava je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima izobrazbo najmanj stopnje 6/2 (specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)) družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja turizma,

- izkazuje znanje najmanj dveh svetovnih jezikov.

 

2. Kandidati morajo prijavi priložiti:

- fotokopijo osebnega dokumenta,

- fotokopijo potrdil o izobrazbi,

- dokazilo o znanju najmanj dveh tujih jezikov (fotokopijo srednješolskega spričevala ali indeksa ali potrdila jezikovne šole ali certifikata ali podobnega dokazila o znanju jezikov),

- življenjepis kandidata, kjer so poleg formalne izobrazbe navedene še druge veščine,

- potrdilo o delovnih izkušnjah na področju turizma,

- potrdilo o nekaznovanosti,

- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,

- program vodenja zavoda za čas trajanja mandata.

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni od objave na naslov:Zavod za turizem TRG Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava, s pripisom »PRIJAVA NA DELOVNO MESTO – DIREKTOR«.

Upoštevane bodo pravočasne prijave. Za pravočasno prijavo se šteje, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu javnega zavoda ali poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile popolne in pravočasno prispele prijave tistih kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokazil v prijavi.

Po potrebi bodo kandidati povabljeni, da svoj program vodenja predstavijo pred Svetom zavoda.

 

3. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave javnega razpisa.

 

4. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za dobo štirih (4) let s polnim delovnim časom.

 

5. Izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

 

6. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00 uro na tel. 05 368 40 41, elektronski naslov maja.hladnik@vipavskadolina.si (Maja Hladnik, predsednica Sveta zavoda, Zavod za turizem Trg Vipava).

 

Vipava, 24. 4. 2017

Številka:

 

 

Zavod za turizem TRG Vipava

Maja Hladnik

Predsednica Sveta zavoda