Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 3030/3 k.o. Podnanos

datum: 31.05.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

za prodajo nepremičnine parc. št. 3030/3 k.o. 2405 Podnanos, (ID 6670371), ID znak: parcela 2405 3030/3, zazidano stavbno zemljišče v izmeri 37 m2 za ceno 2072,00 evrov.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni po objavi namere na spletni strani Občine Vipava.

 

Številka:478-39/2014-8

Datum:31.5.2017

 

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes