Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

datum: 23.06.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Na podlagi 50., in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO)  ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

I.

Župan Občine Vipava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava, ki ga je pod št. 738-17 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od  24.6.2017 do vključno 24.7.2017 javno razgrnjeno v prostorih  Občine Vipava, Glavni trg 15 5271 Vipava ter na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si .

III.

Javna obravnava bo v  četrtek 20.7.2017 , ob  16:00 uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

IV.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do  24.7.2017 , možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali na elektronski naslov obcina@vipava.si , pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPN Vipava - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 350-0001/2017-26

Vipava, dne 13.6.2017

 

 

župan Občine Vipava

mag. Ivan Princes, l.r.