Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

datum: 06.12.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 50., in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO)  ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

I.

Župan Občine Vipava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava, ki ga je pod št. 721-16 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 15.12.2017 do vključno 16.1.2018 javno razgrnjeno v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15 5271 Vipava ter na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si (Grafični del je zaradi obsežnega gradiva razgrnjen v prostorih Občine Vipava).

III.

Javna obravnava bo v sredo 10.1.2018, ob 16:00 uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

IV.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 16.1.2018 , možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali na elektronski naslov obcina@vipava.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPN Vipava - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

Zemljiške parcele ali njihovi deli na katerih se spreminja osnovna namenska raba prostora:

102, 108/1, 110, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 22/3, 22/6, 278/1, 302/1, 306/1, 310/1, 314, 321, 324, 331/1, 342, 347/1, 347/2, 350, 353, 356, 382/1, 385/1, 386/1, 387, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 391/1, 392/1,  409, 421/1, 421/2, 43/1, 43/2, 43/5, 43/6, 430, 431, 433, 434, 44/29, 44/3, 44/30, 44/32, 44/34, 44/35, 46/16, 5/3, 56, 633/6, 633/6, 633/8, 642/2, 642/3, 644, 8/2, 8/3, 8/3, 8/4, 91 k.o. 2377 Sanabor

1372, 1374, 1378/1, 1389, 148, 151/1, 151/5, 1515/3, 1517/1, 1518, 152, 1569/2, 178/5, 179/8, 226, 235/1, 238, 247/17, 247/20, 247/24, 247/25, 247/26, 247/28, 247/29, 247/33, 247/34, 247/37, 247/38, 247/39, 247/41, 247/42, 247/43, 247/44, 247/45, 247/46, 247/47, 252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/58, 252/59, 252/60, 252/61, 252/62, k.o. 2378 Vrhpolje

100, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 188, 189, 194, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1, 204, 207/1, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221, 222, 231, 232, 233, 234, 2487, 270, 271, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2778/1, 2779, 2780, 2781, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3107, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3130, 3152, 3153, 3154, 3155, 3159/1, 3161, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184/1, 3184/2, 3185, 3209, 3210, 3211/1, 3211/2, 3212/1, 3213/1, 3218, 3320, 3321, 3350, 3418/2, 3420, 3421, 3428, 464, 465, 466, 533, 543, 545, 549, 69, 71, 96, 97, k.o. 2404 Podraga.

 

Številka: 350-0003/2016-39

Vipava, dne 5.12.2017

 

župan Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.