Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 7

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

datum: 06.12.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 50., in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO)  ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

I.

Župan Občine Vipava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava, ki ga je pod št. 721-16 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 15.12.2017 do vključno 16.1.2018 javno razgrnjeno v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15 5271 Vipava ter na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si (Grafični del je zaradi obsežnega gradiva razgrnjen v prostorih Občine Vipava).

III.

Javna obravnava bo v sredo 10.1.2018, ob 16:00 uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

IV.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 16.1.2018 , možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali na elektronski naslov obcina@vipava.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPN Vipava - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

Zemljiške parcele ali njihovi deli na katerih se spreminja osnovna namenska raba prostora:

102, 108/1, 110, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 22/3, 22/6, 278/1, 302/1, 306/1, 310/1, 314, 321, 324, 331/1, 342, 347/1, 347/2, 350, 353, 356, 382/1, 385/1, 386/1, 387, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 391/1, 392/1,  409, 421/1, 421/2, 43/1, 43/2, 43/5, 43/6, 430, 431, 433, 434, 44/29, 44/3, 44/30, 44/32, 44/34, 44/35, 46/16, 5/3, 56, 633/6, 633/6, 633/8, 642/2, 642/3, 644, 8/2, 8/3, 8/3, 8/4, 91 k.o. 2377 Sanabor

1372, 1374, 1378/1, 1389, 148, 151/1, 151/5, 1515/3, 1517/1, 1518, 152, 1569/2, 178/5, 179/8, 226, 235/1, 238, 247/17, 247/20, 247/24, 247/25, 247/26, 247/28, 247/29, 247/33, 247/34, 247/37, 247/38, 247/39, 247/41, 247/42, 247/43, 247/44, 247/45, 247/46, 247/47, 252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/58, 252/59, 252/60, 252/61, 252/62, k.o. 2378 Vrhpolje

100, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 188, 189, 194, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1, 204, 207/1, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221, 222, 231, 232, 233, 234, 2487, 270, 271, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2778/1, 2779, 2780, 2781, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3107, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3130, 3152, 3153, 3154, 3155, 3159/1, 3161, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184/1, 3184/2, 3185, 3209, 3210, 3211/1, 3211/2, 3212/1, 3213/1, 3218, 3320, 3321, 3350, 3418/2, 3420, 3421, 3428, 464, 465, 466, 533, 543, 545, 549, 69, 71, 96, 97, k.o. 2404 Podraga.

 

Številka: 350-0003/2016-39

Vipava, dne 5.12.2017

 

župan Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.