Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava za leto 2018

datum: 12.02.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi Statuta občine Vipava (42/11, 73/14 in 20/17), Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava (Uradni list RS 1/2018) ter na podlagi Odloka o proračunu občine Vipava za leto 2018 (Uradni list RS 79/2017) občina Vipava objavlja

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava za leto 2018

 

A. Naziv in sedež naročnika

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.: 05/3643410, faks: 05/3643412, e pošta: obcina@vipava.si .

 

B. Višina sredstev in predmet razpisa

Okvirna višina sredstev skladno z Odlokom o proračunu občina Vipava za leto 2018 (Uradni list RS št. 79/2017) namenjenih za sofinanciranje programov posebnih skupin znaša 12.000,00 €.

 

C. Pogoji in upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 20. členom Pravilnika:

 • da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
 • da izvajajo programe, namenjene občanom občine Vipava,
 • da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
 • da imajo sedež v Občini Vipava oz. imajo lahko društva na področju mladinskih dejavnosti sedež tudi izven območja Občine Vipava, vendar morajo imeti v občini Vipava podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno občanom občine Vipava,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna in preko drugih razpisov, ki jih vodi občina Vipava, razen če gre za sofinanciranje javnega dela
 • da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oz. drugega dogodka, pomembnega za Občino Vipava.

 

D. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja

 • prireditve in druge aktivnosti, ki prispevajo k razvoju turizma, so namenjene širši javnosti
 • programi, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja, preprečevanje različnih oblik odvisnosti in neformalno učenje,
 • programi mladinskega dela, programe za otroke, programe za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami

 

E. Merila za pridobitev sredstev

Za ocenjevanje vlog po tem razpisu se upoštevajo merila določena v Pravilniku o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava.

 

F. Rok za porabo sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.

 

G. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za razpis mora biti vožena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Vipava www.vipava.si.

 

H. Rok in način vložitve vloge

Rok za vložitev vloge je do vključno 13. marca 2018. Pravočasna vloga je torej vloga, ki prispe na Občino Vipava do vključno 13.3.2018. Vloga se odda neposredno v tajništvu občine uprave ali se pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov vlagatelja.

 

I. Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 7 dni od poteka roka za vložitev vlog. Vloga, ki prispe po roku za vložitev, se s sklepom zavrže in se neodprta vrne vlagatelju. V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v določenem roku vlogo dopolni. Če vlagatelj v roku ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže.

 

J. Rok o obveščanju o izidu javnega razpisa

O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

 

K. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti:

Od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka v času uradnih ur organa pri Majdi Sever na tel. 05/3643-411 ali na elektronskem naslovu majda.sever@vipava.si .

 

Številka: 610-2/2018-2

Datum: 2.2.2018

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes

 

 

 

Dokumentacija:

- Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava za leto 2018

- Razpisna dokumentacija

- Sklep o začetku postopka imenovanje komisije

- Zahtevek za izplačilo

- Zaključno poročilo po prejemu sredstev sofinanciranja prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava